Závazky

Utváření budoucnosti: odpovědnost, integrita a rozmanitost

Ve společnosti medac je respektující zacházení se zákazníky, pacienty, partnery, zaměstnanci a zdroji základem všeho, co děláme. Uvědomujeme si svou etickou a společenskou odpovědnost jako podnik. Naše závazky sahají od udržitelných dodavatelských řetězců a ekologických iniciativ až po rozmanité pracovní prostředí v uznalé, bezpečné a respektující pracovní atmosféře. Společně můžeme budovat budoucnost, která je odpovědná, udržitelná a rozmanitá.
Utváření budoucnosti: odpovědnost, integrita a rozmanitost

Náš závazek k udržitelnému dodavatelskému řetězci

Ve společnosti medac se vášnivě a zodpovědně hlásíme k udržitelným a etickým obchodním postupům, zejména ve vztahu k našim dodavatelským řetězcům. V souladu se zákony a předpisy platnými na našich globálních trzích, jako je německý zákon o dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), se zavazujeme k pečlivému přezkoumávání a navrhování našich dodavatelských řetězců. Cílem je splnit povinnosti v oblasti lidských práv a náležité péče o životní prostředí a minimalizovat tak rizika pro lidi a životní prostředí.

Jako dodavatelé léčiv a zdravotnických prostředků jsme pravidelně dotazováni našimi zákazníky, kteří musí od 1. ledna 2023 dodržovat LkSG, jak zajišťujeme soulad s německým zákonem o dodavatelském řetězci. Pokud obdržíte dotazy tohoto druhu, obraťte se neprodleně na naši Radu pro lidská práva ve společnosti medac. Veškeré činnosti v tomto ohledu s nimi musí být koordinovány. Tým můžete kontaktovat na adrese LkSG@medac.de

 

55_4464.jpg

Zelená budoucnost, bezpečná práce: náš slib v oblasti BOZP

Jako perspektivní farmaceutická společnost bereme svou odpovědnost za zdraví, bezpečnost a životní prostředí vážně. Ve společnosti medac přijímáme nejvyšší bezpečnostní opatření pro bezpečnost práce našich zaměstnanců. Při práci s nebezpečnými látkami, jako jsou látky CMR, mezi které patří i cytostatika, je prvořadé odborné zacházení. Dbáme na dodržování všech postupů ochrany zdraví při práci. Více informací naleznete v našich zásadách BOZP.

Náš celkový závazek k udržitelnosti se odráží v našem aktivním přístupu k efektivnímu využívání zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a klima. Zavázali jsme se k neustálému zlepšování a pracujeme na dosažení našeho dlouhodobého cíle, kterým je vytvoření mezinárodně platných standardů. Díky našemu systému environmentálního managementu ISO 14001 jsme již významně přispěli k našemu hlavnímu cíli, kterým je klimatická neutralita. V návaznosti na naši snahu o další zlepšování jsme v Německu zavedli systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 a systém řízení spotřeby energie ISO 50001. Tyto nové standardizované procesy přispívají k lepší bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, efektivnějšímu využívání našich energetických zdrojů a snížení naší ekologické stopy. Zavedli jsme také cloudové softwarové řešení, které nám umožňuje efektivně řídit všechny naše požadavky na řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a udržitelnosti.

Naše strategie udržitelnosti je úzce spjata s naším obchodním úspěchem. Prostřednictvím analýzy významnosti identifikujeme klíčové problémy udržitelnosti, které mají interní i externí dopad na naše podnikání.

06_Theaterstr_color.jpg

Velký zájem našich zaměstnanců o otázky udržitelnosti se odráží v pozitivní odezvě na firemní iniciativy v oblasti udržitelnosti, jako je například naše interní výzva v oblasti udržitelnosti ve společnosti medac. Na všech trzích, kde působíme, se intenzivně zapojujeme do zlepšování naší ekologické stopy, jako například při výstavbě veřejně přístupné garáže v našem sídle ve Wedelu, která bude zajišťovat geotermální teplo pro naše provozy.

Více informací o naší angažovanosti v oblasti udržitelnosti najdete na našich místních webových stránkách.

 

Etika jako základ: náš hodnotový systém v kodexu chování

Náš kodex chování stanovuje hodnoty, které jsou základem našeho podnikání a spolupráce. Tento kodex odráží naši základní filozofii, podle níž jsou lidé na prvním místě. Jsme odhodláni poskytovat vysoce kvalitní a bezpečné výrobky, které zlepšují zdraví pacientů na celém světě. Naše práce se vyznačuje spolehlivostí a silným smyslem pro odpovědnost.

Náš etický kodex je živým dokumentem a základem důvěry, kterou v nás vkládají pacienti, zdravotníci, partneři a zákazníci. A je klíčem k našemu obchodnímu úspěchu. Všichni zaměstnanci společnosti medac jsou vyzváni k dodržování a uplatňování stanovených pravidel chování při své každodenní práci, aby společně zajistili integritu a dlouhodobý úspěch naší společnosti.

Podrobnější informace naleznete v našem aktuálním Kodexu chování.

Two colleagues,  talking

Diverzita spojuje: rovnost a začlenění

Jsme silná komunita výjimečných lidí z různých zemí, s různým zázemím, silnými stránkami a talentem, které spojuje hluboká motivace změnit zdravotnictví k lepšímu. Jako zaměstnavatel jsme pevně přesvědčeni, že propojením můžeme dosáhnout více. A jsme odhodláni vytvářet prostředí, ve kterém se každý člen naší komunity cítí ceněn a má stejné příležitosti k úspěchu a růstu - bez ohledu na to, odkud pochází, co si myslí nebo čemu věří. Ve společnosti medac se zavazujeme k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi na pracovišti.

Mimo jiné věnujeme zvláštní pozornost prosazování žen ve vedoucích pozicích - tvoří téměř 60 % našich zaměstnanců. Tento vývoj podtrhuje náš závazek k rovnosti žen a mužů a ukazuje, že talent a výkonnost jsou ve společnosti medac uznávány a podporovány bez ohledu na pohlaví.

Velký potenciál vidíme i v dalších oblastech diverzity, zejména v integraci zaměstnanců se zdravotním postižením. Naše specializovaná Rada zástupců zaměstnanců se zdravotním postižením zajišťuje, aby pracovní prostředí bylo inkluzivní a přístupné všem.

Různorodá pracovní síla přispívá k inovativním řešením a spolupráci zaměřené na hodnoty. Přijímáme všechny rozměry rozmanitosti a neustále pracujeme na zajištění pracovní kultury plné respektu, přijetí a vzájemné podpory.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Kultura na pracovišti: snaha o profesní rozvoj

Jako zaměstnavatel si hluboce uvědomujeme, že naši lidé jsou středobodem našeho úspěchu při dosahování společného cíle. Náš závazek k osobnímu a profesnímu rozvoji se odráží v rozsáhlé nabídce programů a iniciativ zaměřených na to, aby každý z nás získal to nejlepší pro náš společný úspěch.

Vzhledem k tomu, že pokračujeme v dalším rozvoji, již jsme dosáhli důležitých strategických cílů: naše personální nástroje jsou nejmodernější pro moderní pracovní prostředí. Nastavili jsme důležitý směr pro budoucnost při vytváření inovativní pracovní koncepce, včetně nového designu pracoviště, flexibilních pracovních modelů a zavedení celokoncernových vzdělávacích programů.

Zveme talentované lidi, aby se stali součástí naší komunity, která podporuje kreativitu a rozmanitost a povzbuzuje každého jednotlivce, aby naplno rozvinul svůj potenciál.

Přečtěte si více o práci ve společnosti medac.

Colleagues outside, talking

Celosvětová podpora: financování a stipendia

Společnost medac sponzoruje výzkumné instituce po celém světě, uděluje stipendia a ceny a podporuje výzkumné projekty. Podporujeme také profesní organizace a sdružení v jejich činnosti na trzích, na kterých působíme.

Více informací o našem zapojení do komunitního života naleznete na webových stránkách našich zemí.

Naše poslání

Improving human health, today and tomorrow

Ve společnosti medac group věříme, že zdraví je nejcennějším zdrojem lidstva. Nikdy ho nepovažujeme za samozřejmost. Od roku 1970 je naším posláním zlepšovat kvalitu života pacientů na celém světě prostřednictvím nejlepší dostupné lékařské péče.

Obchod

Vysoce kvalitní farmaceutické výrobky a služby po celém světě

Objevte naše možnosti od vývoje produktů, výroby a distribuce až po marketing a možnosti globální spolupráce.

Vedeni společnosti

Vedení společnosti medac do budoucnosti: naše vedení

Jako soukromá společnost vzešlá ze sektoru malých a středních podniků se řídíme strategií řízení orientovanou na hodnotu, založenou na důvěře a partnerství.
Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.